Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corporeality /kɔ:pɔ:ri'æliti/  

  • Danh từ
    tính vật chất, tính cụ thể, tính hữu hình