Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condensation /,kɒnden'sei∫n/  

 • Danh từ
  sự ngưng (hơi)
  the condensation of steam to water
  sự ngưng hơi thành nước
  the report is a brilliant condensation of several year's work
  (nghĩa bóng) bản báo cáo là kết quả ngưng đọng xuất sắc của nhiều năm làm việc
  giọt ngưng tụ
  the mirror was covered with condensation
  chiếc gương phủ đầy giọt nước ngưng tụ

  * Các từ tương tự:
  condensation trail, condensational