Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều synopsisses)
    bảng tóm lược, nhất lãm biểu