Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ hoặc đùa)
  có tính cách thượng lưu
  cách đối xử rất thượng lưu
  (Anh) (viết tắt của universal)
  phù hợp cho mọi tầng lớp (cuốn phim)
  a U film
  một cuốn phim phù hợp cho mọi tầng lớp

  * Các từ tương tự:
  U, u, U- equivalence, U-boat, u-bolt, U-form enterprise, U-shaped cost curves, u-tube, U-turn, u.p