Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    hết hoàn toàn xong ((như) up)
    đã hoàn toàn xong cả rồi