Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • abbreviation
    or US
    United States (of America)

    * Các từ tương tự:
    U.S. English