Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự vòng ngược lại (xe cộ)
    (nghĩa xấu) sự quay ngoắt 180°
    chính phủ đã quay ngoắt 180° trong chính sách kinh tế