Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Doanh nghiệp dạng chữ U.
    Một công ty mà mọi quyết định đều do một ban điều hành ban ra