Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

U-boat /'ju:bəʊt/  

  • Danh từ
    tàu ngầm Đức (trong thế chiến II)