Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • abbreviation
    university

    * Các từ tương tự:
    U-bend, U-boat, U-turn