Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tính từ, trạng từ
    sorrowful, sorrow