Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abbreviation /əbri:vi'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự viết tắt
    chữ viết tắt, dạng viết tắt
    "Septis an abbreviation for "September"
    "Sept" là chữ viết tắt của "September"