Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ký hiệu chữ đầu (như UNESCO là ký hiệu chữ đầu của United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)

    * Các từ tương tự:
    acronymic, acronymous