Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  cộc lốc, cụt ngủn
  a curt answer
  câu trả lời cộc lốc
  I was a little curt with him
  tôi ăn nói hơi cộc lốc với anh ta

  * Các từ tương tự:
  curtail, curtailed, curtailer, curtailment, curtain, curtain antenna, curtain effect, curtain lecture, curtain-band