Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hay cau có, hay gắt gỏng (người); hay gầm gừ (chó…)
  a snappish old man
  một ông lão hay cau có gắt gỏng
  a snappish old terrier
  một con chó sục hay gầm gừ

  * Các từ tương tự:
  snappishly, snappishness