Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dyspeptic /dis'peptik/  

  • (y học)
    Tính từ
    khó tiêu
    Danh từ
    người mắc chứng khó tiêu