Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cáu kỉnh; xấu tính
  a testy old man
  ông lão cáu kỉnh
  a testy reply
  lời đáp lại cáu kỉnh