Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

short-tempered /∫ɔ:t'tempəd/  

  • Tính từ
    nóng tính