Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snappishness /'snæpiʃnis/  

  • Danh từ
    tính hay gắt gỏn, tính cắn cảu