Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grouchy /graʊt∫i/  

  • Tính từ
    -ier; -iest
    hay kêu ca cằn nhằn