Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (xấu)
  gắt gỏng
  waspish temper
  tính khí gắt gỏng
  châm chọc
  waspish remarks
  những nhận xét châm chọc

  * Các từ tương tự:
  waspishly, waspishness