Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hot-tempered /,hɒt'tempəd/  

  • Tính từ
    nóng tính, nóng nảy