Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dễ cáu, cáu bẳn

    * Các từ tương tự:
    irritableness