Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irritableness /iritə'biliti/  

  • Danh từ
    tính dễ cáu, tính cáu kỉnh
    (sinh vật học); (y học) tính dễ bị kích thích; tính cảm ứng