Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bad-tempered /,bæd'tempəd/  

  • Tính từ
    bẳn tính, dễ nổi nóng