Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cộc cằn; cáu bẳn