Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dễ bị kích thích, dễ bị khích động
  an excitable breed of dog
  một giống chó dễ bị khích động

  * Các từ tương tự:
  excitableness