Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-strung /'hai'strʌɳ/  

  • Tính từ
    rất khoẻ, rất sung sức
    dễ xúc động, dễ xúc cảm; dễ bị kích động thần kinh ((như) high-keyed)