Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crotchety /'krɒt∫iti/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    bẳn tính