Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dễ bực mình; dễ cáu

    * Các từ tương tự:
    peevishly, peevishness