Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kêu ca; cáu kỉnh
  in a querulous tone
  với giọng cáu kỉnh

  * Các từ tương tự:
  querulously, querulousness