Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số nhiều không đổi
  (động vật) gà gô đen
  lời phàn nàn, lời kêu ca, lời càu nhàu
  Động từ
  (+ about) càu nhàu, cằn nhằn
  anh ta luôn luôn càu nhàu về công việc quá nhiều

  * Các từ tương tự:
  grouser