Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kêu ca, than phiền
  anh ta than phiền là căn buồng quá nóng
  họ cay đắng kêu ca về sự bất công của chế độ
  (+ of) kêu, khai (đau ở đâu…)
  bệnh nhân khai là đau tai lắm

  * Các từ tương tự:
  complainant, complainer, complainingly, complaint