Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complainant /kəm'pleinənt/  

  • Danh từ
    (luật) (cách viết khác plaintiff)
    nguyên đơn