Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ about) (xấu) kêu ca, cằn nhằn
  thôi đừng có cái gì cũng kêu ca nữa!
  Danh từ
  (+ about) sự kêu ca, sự cằn nhằn
  hắn bao giờ cũng kêu ca về một cái gì đó.
  (+ against) lời kêu ca
  (xấu) người hay kêu ca cằn nhằn

  * Các từ tương tự:
  grouchily, grouchiness, grouchy