Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complainingly /kəm'pleiniŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] oán trách
    "why me?" he asked complainingly
    "sao lại là tôi?" nó hỏi một cách oán trách