Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng rì rầm, tiếng rì rào
  the murmur of the wind
  tiếng rì rào của gió
  tiếng thì thầm
  tiếng lầm bầm
  có tiếng lầm bầm bất mãn của lực lượng lao động
  tiếng ran (trong ngực, do suy tim…)
  systolic murmur
  tiếng tâm thu
  diastolic murmur
  tiếng tâm trương
  without a murmur
  không một lời phàn nàn, không phàn nàn gì
  he paid the extra cost without a murmur
  anh ta trả tiền phụ phí mà không phàn nàn gì cả
  Động từ
  rì rầm, rì rào, vo ve, thì thầm
  con suối rì rầm
  gió thì thầm qua lá cây
  thì thầm lời yêu thương vào tai nàng
  (+against) than phiền ngấm ngầm
  đã mấy năm nay dân chúng than phiền ngấm ngầm về chính phủ

  * Các từ tương tự:
  murmurous