Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

querulously /'kweruləsli/  

  • Phó từ
    [một cách] kêu ca;[một cách] cáu kỉnh