Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pernickety /pə'nikəti/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, thường xấu)
    tỉ mỉ quá, tỉ mẩn