Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fractious /'fræk∫əs/  

  • Tính từ
    xấu tính xấu nết, cau có (trẻ em)

    * Các từ tương tự:
    fractiously, fractiousness