Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Mỹ, (thông tục)) xem pernickety