Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peevishly /'pi:vi∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] dễ bực mình;[một cách] dễ cáu