Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peevishness /'pi:vi∫nis/  

  • Danh từ
    tính dễ bực mình; tính dễ cáu