Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parenthetically /pærən'θetikli/  

  • Phó từ
    thêm [vào]