Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expiry /ik'spaiəri/  

  • Danh từ
    sự hết hạn
    the expiry of a driving licence
    sự hết hạn của bằng lái xe