Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extinction /iks'tiηk∫n/  

 • Danh từ
  sự tuyệt chủng
  a tribe threatened with (by) extinction
  một bộ lạc bị đe dọa tuyệt chủng
  sự dập tắt
  the extinction of a political movement
  sự dập tắt một phong trào chính trị