Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incidentally /,insi'dentli/  

  • Phó từ
    tiện thể
    I must go now. Incidentally if you want that book I'll bring it  time
    tôi phải đi bây giờ. Tiện thể xin nói là nếu anh cần cuốn sách đó tôi sẽ mang đến sau đây
    [một cách] tình cờ