Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

would /wəd/  /wʊd/