Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • dạng rút ngắn của
    would not