Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perchance /pə't∫ɑ:ns/  /pə'tæns/

  • Phó từ
    (cổ)
    có lẽ, có thể
    [một cách] tình cờ;[một cách] ngẫu nhiên